Ο ένδοξός μας Βυζαντινισμός

 

Το Βυζαντινό Μουσείο λειτουργεί
από το 1982 και παρουσιάζει την
πλουσιότερη και αντιπροσωπευτικό-
τερη συλλογή έργων βυζαντινής τέχνης, με
προέλευση την Κύπρο. Η συλλογή έχει ως
πυρήνα 48 εικόνες, που προέρχονται από
ναούς απ' όλην την Κύπρο και από το Συνο-
δικό του ναού της Παναγίας Φανερωμένης,
το οποίο προοριζόταν να φιλοξενήσει αρχι-
κά το Παγκύπριο Βυζαντινό Μουσείο.
Οι εικόνες αυτές
παρουσιάστηκαν
για πρώτη φορά
στην έκθεση
Tresors de
Chypre, που έγι-
νε στο Παρίσι το
1967 και μεταφέρ-
θηκε έπειτα σε
διάφορες ευρω-
παϊκές πόλεις.
Χάρη σ' αυτήν την έκθεση διασώθηκαν και
εκτίθενται σήμερα στο μουσείο σημαντικές
εικόνες από το κατεχόμενο μέρος της
Κύπρου.
Στο Βυζαντινό Μουσείο παρουσιάζονται
περίπου 230 εικόνες που καλύπτουν χρονι-
κή περίοδο μίας και πλέον χιλιετίας -από
τον 9ον έως τον 19ον αιώνα-, αποτοιχισμέ-
νες τοιχογραφίες από τον 10ον αιώνα έως
τον 18ον αιώνα, καθώς επίσης και αντιπρο-
σωπευτικά δείγματα της βυζαντινής μικρο-
τεχνίας της Κύπρου, όπως ιερά κειμήλια,
σκεύη και άμφια, που εκτίθενται σε τρεις
μεγάλες αίθουσες στο ισόγειο του Πνευμα-
τικού και Πολιτιστικού Κέντρου του Ιδρύ-
ματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ'. Ιδιαίτε-
ρη θέση στη συλλογή κατέχουν τα επτά
σπαράγματα ψηφιδωτών του 6ου αιώνα από
την αψίδα του ναού της Παναγίας Κανακα-
ριάς στη Λυθράγκωμη, τα τριάντα έξι σπα-
ράγματα τοιχογραφιών του τέλους του 15ου
αιώνα από το ναό του Χριστού Αντιφωνητή
στην Καλογραία, καθώς και εικόνες από
διάφορες κατεχόμενες εκκλησίες, που επα-
νακτήθηκαν έπειτα από δικαστικούς αγώνες
ή δωρέες από το εξωτερικό και μαρτυρούν
τη βάναυση καταστροφή της πολιτιστικής
μας κληρονομιάς από Τούρκους αρχαιοκα-
πήλους στα κατεχόμενα εδάφη.

Ο ένδοξός μας Βυζαντινισμός

Το Βυζαντινό Μουσείο λειτουργεί από το 1982 και παρουσιάζει την πλουσιότερη και αντιπροσωπευτικότερη συλλογή έργων βυζαντινής τέχνης, με προέλευση την Κύπρο. Η συλλογή έχει ως πυρήνα 48 εικόνες, που προέρχονται από ναούς απ' όλην την Κύπρο και από το Συνοδικό του ναού της Παναγίας Φανερωμένης, το οποίο προοριζόταν να φιλοξενήσει αρχικά το Παγκύπριο Βυζαντινό Μουσείο. Οι εικόνες αυτές παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην έκθεση Tresors de Chypre, που έγι-νε στο Παρίσι το1967 και μεταφέρ-θηκε έπειτα σεδιάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Χάρη σ' αυτήν την έκθεση διασώθηκαν και εκτίθενται σήμερα στο μουσείο σημαντικές εικόνες από το κατεχόμενο μέρος της Κύπρου. Στο Βυζαντινό Μουσείο παρουσιάζονται περίπου 230 εικόνες που καλύπτουν χρονική περίοδο μίας και πλέον χιλιετίας από τον 9ον έως τον 19ον αιώνα-, αποτοιχισμένες τοιχογραφίες από τον 10ον αιώνα έως τον 18ον αιώνα, καθώς επίσης και αντιπροσωπευτικά δείγματα της βυζαντινής μικροτεχνίας της Κύπρου, όπως ιερά κειμήλια,σκεύη και άμφια, που εκτίθενται σε τρεις μεγάλες αίθουσες στο ισόγειο του Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ'. Ιδιαίτερη θέση στη συλλογή κατέχουν τα επτά σπαράγματα ψηφιδωτών του 6ου αιώνα από την αψίδα του ναού της Παναγίας Κανακαριάς στη Λυθράγκωμη, τα τριάντα έξι σπαράγματα τοιχογραφιών του τέλους του 15ου αιώνα από το ναό του Χριστού Αντιφωνητή στην Καλογραία, καθώς και εικόνες απόδιάφορες κατεχόμενες εκκλησίες, που επανακτήθηκαν έπειτα από δικαστικούς αγώνες ή δωρέες από το εξωτερικό και μαρτυρούν τη βάναυση καταστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς από Τούρκους αρχαιοκαπήλους στα κατεχόμενα εδάφη.

simerini24122006_Page_33.jpg