Χρώμα και σχήμα στο Αγ. Νικόλαο

Χρώμα και σχήμα στο Αγ. Νικόλαο

Αποκαθίσταται σε Ινστιτούτο στη Ρώμη σπάνια κυπριακή εικόνα

 

Σε ιδιαίτερα σημαντικές πρωτοβουλίες
για τη συντήρηση και προβολή της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά
και για ανάδειξη του μεγέθους της καταστρο-
φής των πολιτιστικών μας θησαυρών στα
κατεχόμενα, προβαίνει το Βυζαντινό Μουσείο
Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’.
Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών αυτών, το
Μουσείο συμμετέχει στην έκθεση «O Άγιος
Νικόλαος, αριστουργήματα της τέχνης σε
Ανατολή και Δύση», που διοργανώνεται στο
Μπάρι της Ιταλίας (6.12.06 - 06.05.07), ενώ
έχει έρθει σε συμφωνία με το Istituto
Centrale per il Restauro (Κεντρικό Ινστιτού-
το Συντήρησης) της Ρώμης, για ένταξη στο
πρόγραμμα συντήρησης του Ινστιτούτου,
σημαντικών έργων της βυζαντινής εικονογρα-
φίας. Ήδη, μέσα στα πλαίσια της συνεργα-
σίας αυτής, βρίσκεται στην Ιταλία και συντη-
ρείται η μεγάλων διαστάσεων εικόνα του Αγί-
ου Νικολάου της Στέγης, της Συλλογής του
Βυζαντινού Μουσείου, που προέρχεται από
τον ομώνυμο ναό στην Κακοπετριά και χρο-
νολογείται στα τέλη του 13ου αιώνα. Η εν
λόγω εικόνα, ανεκτίμητης ιστορικής και καλ-
λιτεχνικής αξίας - είναι η μία από τις δύο
μόλις εικόνες που υπάρχουν στην Κύπρο, οι
οποίες είναι φτιαγμένες πάνω σε περγαμηνή
και καμβά - αποτελεί ένα από τα εφτά συνολι-
κά εκθέματα με τα οποία εκπροσωπείται η
Κύπρος στην έκθεση «Άγιος Νικόλαος- Αρι-
στουργήματα της τέχνης σε Ανατολή και
Δύση», γι’ αυτό και η συντήρησή της θα
συνεχιστεί με τη λήξη της έκθεσης τον ερχό-
μενο Μάιο.

Σε ιδιαίτερα σημαντικές πρωτοβουλίες για τη συντήρηση και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά και για ανάδειξη του μεγέθους της καταστροφής των πολιτιστικών μας θησαυρών στα κατεχόμενα, προβαίνει το Βυζαντινό Μουσείο Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’. Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών αυτών, το Μουσείο συμμετέχει στην έκθεση «O Άγιος Νικόλαος, αριστουργήματα της τέχνης σε Ανατολή και Δύση», που διοργανώνεται στο Μπάρι της Ιταλίας (6.12.06 - 06.05.07), ενώ έχει έρθει σε συμφωνία με το Istituto Centrale per il Restauro (Κεντρικό Ινστιτούτο Συντήρησης) της Ρώμης, για ένταξη στο πρόγραμμα συντήρησης του Ινστιτούτου,σημαντικών έργων της βυζαντινής εικονογραφίας. Ήδη, μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής, βρίσκεται στην Ιταλία και συντηρείται η μεγάλων διαστάσεων εικόνα του Αγίου Νικολάου της Στέγης, της Συλλογής του Βυζαντινού Μουσείου, που προέρχεται από τον ομώνυμο ναό στην Κακοπετριά και χρονολογείται στα τέλη του 13ου αιώνα. Η εν λόγω εικόνα, ανεκτίμητης ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας είναι η μία από τις δύο μόλις εικόνες που υπάρχουν στην Κύπρο, οι οποίες είναι φτιαγμένες πάνω σε περγαμηνή και καμβά αποτελεί ένα από τα εφτά συνολικά εκθέματα με τα οποία εκπροσωπείται η Κύπρος στην έκθεση «Άγιος Νικόλαος- Αριστουργήματα της τέχνης σε Ανατολή και Δύση», γι’ αυτό και η συντήρησή της θα συνεχιστεί με τη λήξη της έκθεσης τον ερχόμενο Μάιο.

SIMERINI 21.12.2006 syntirisi eikonas Agiou Nikolaou kai Ekthesi BARI exwfyllo k selida 18_Page_18.jpg