Έκθεση «Παλαιολόγειες αντανακλάσεις στην τέχνη της Κύπρου (1261-1489)»

Έκθεση  «Παλαιολόγειες αντανακλάσεις στην τέχνη της Κύπρου (1261-1489)»

Με την ολοκλήρωση του «Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018», το Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού παρουσιάζουν τη θεματική έκθεση «Παλαιολόγειες αντανακλάσεις στην τέχνη της Κύπρου (1261-1489)». Η έκθεση προβάλλει την ακτινοβολία της Κωνσταντινούπολης και καταδεικνύει τον ηγεμονικό ρόλο της παλαιολόγειας τέχνης στο περιβάλλον της φραγκοκρατούμενης Κύπρου. Παρουσιάζεται η εξέλιξη της τεχνικής και της τεχνοτροπίας των εικόνων της Λατινοκρατίας από το 1261 έως το 1489, στο νέο πλαίσιο των ιστορικo-κοινωνικών και πολιτικo-θρησκευτικών συνθηκών που επικρατούσαν στο νησί τη συγκεκριμένη περίοδο.

Η εν λόγω έκθεση αποτελεί συνέχεια της αντίστοιχης, με τίτλο «Κυπριακώ τω τρόπω – Maniera Cypria» (Ιαν. 2017-28 Ιαν. 2018). Μέσα από την έρευνα του συγκεντρωθέντος υλικού, καθώς και των τοιχογραφημένων μνημείων, γίνεται σαφές πως, τόσο κατά τον 13ο αιώνα όσο και κατά τους δύο επόμενους, η τέχνη της Κύπρου, ενώ επαναλαμβάνει την τεχνοτροπία του 12ου αιώνα, ταυτόχρονα μεταλαμπαδεύει στο νησί την υψηλή τέχνη των Παλαιολόγων. Η νέα τεχνοτροπία, η «παλαιολόγειος Αναγέννηση», χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια για απόδοση της ψυχολογικής διάθεσης και των όγκων των μορφών, το πλάσιμο των προσώπων με βαθμιαία εξασθενούμενους τόνους, τον αρμονικό συνδυασμό λαμπερών χρωμάτων και το μαλακό πλάσιμο των πτυχώσεων των ενδυμάτων.  

Για τους σκοπούς της έκθεσης έχουν συγκεντρωθεί πέραν των 50 έργων θρησκευτικής τέχνης (εικόνες, τοιχογραφίες, χειρόγραφα και έργα μικροτεχνίας), στα οποία αποτυπώνεται η μεταφύτευση της νέας τεχνοτροπικής τάσης της Βασιλεύουσας στο νησί, ενώ παράλληλα καταγράφονται και επιρροές από τη Δύση. Τα έργα που εκτίθενται προέρχονται από τις συλλογές του Βυζαντινού Μουσείου του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, την Αρχιεπισκοπική περιφέρεια, την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού και την Ιερά Μονή Οσίου Νεοφύτου στην Τάλα της Πάφου.

Την έκθεση συνοδεύει δίγλωσσος (ελληνικά-αγγλικά) εικονογραφημένος κατάλογος, στον οποίο γράφουν οι βυζαντινολόγοι πανεπιστημιακοί και ερευνητές Michele Bacci, Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Χαράλαμπος Χοτζάκογλου, Ελισάβετ Γιώτα, Χρυσοβαλάντης Κυριάκου, Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου, Ανδρέας Γιακόβλεβιτς και Ιωάννης Ηλιάδης, ο οποίος επιμελήθηκε την έκθεση και τον κατάλογο. Στη μουσειολογική μελέτη της έκθεσης συνέβαλε ο αρχιτέκτονας Σπύρος Νάσαινας.

 

Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00-16:30 και Σάββατο: 09:00-13:00.

Διάρκεια: 30 Ιανουαρίου έως 30 Ιουλίου 2019.

Διεύθυνση: Βυζαντινό Μουσείο και Πινακοθήκη, Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Πλατεία Αρχιεπισκόπου Κυπριανού (δίπλα από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και τον Καθεδρικό ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου), Τ.Κ. 21269, 1505 Λευκωσία. Tηλ.: 22430008, Fax: 22430667.

www.makariosfoundation.org.cy

 

-----------------------------------------------------

Exhibition “Palaeologan Reflections in the Art of Cyprus (1261-1489)”

 

Following the celebration of the “European Year of Cultural Heritage 2018” the Archbishop Makarios III Foundation and Cyprus Tourism Organization present the thematic exhibition “Palaeologan Reflections in the Art of Cyprus (1261-1489)”. The exhibition aims to highlight the impact of Constantinople laying emphasis on the leading role of the Palaeologan art in Latin-occupied Cyprus. It illustrates the evolution of the technique and style of the icons produced during the Latin Rule from 1261 to 1489 in the context of the new sociohistorical and politico-religious circumstances that prevailed on the island throughout that period.     

The exhibition serves as a continuation of its forerunner “Κυπριακώ τω τρόπω – Maniera Cypria” (Jan. 2017-Jan. 28, 2018). Through the research of the collected material and monuments with mural decoration it becomes manifest that during the 13th century, but also over the ensuing two centuries, the art of Cyprus, even though it reproduces the style of the 12th century, simultaneously imports into the island the high art of the Palaeologues. The new style, the so-called “Palaeologan Renaissance” is marked by the effort to depict the psychological disposition and the volume of the figures, the modelling of faces with gradual transition of tones, the harmonious combination of brilliant colours and the soft modelling of the garments’ drapery.

For the purposes of the exhibition more than 50 works of religious art (icons, wall paintings, manuscripts and artefacts of minor arts) have been put together that reflect the transplant of this new tendency in style of the Capital to the island, whereas at the same time influences from the West are also documented. The works on display come from the collections of the Byzantine Museum of the Archbishop Makarios III Foundation, the Archbishopric district, the Holy Bishopric of Limassol and the Holy Monastery of Saint Neophytos at Tala in Paphos. 

The exhibition is accompanied by an illustrated bilingual (Greek – English) catalogue with contributions by the professors of byzantine studies and scholars Michele Bacci, Dimitrios Triantaphyllopoulos, Charalambos Chotzakoglou, Elizabeth Yota, Chrysovalantis Kyriacou, Christodoulos Chatizichristodoulou, Andreas Jakovljevic and Ioannis Eliades, who curated the exhibition and edited the catalogue. The museographical design of the exhibition was undertaken by the architect Spyros Nasainas.

 

Opening hours: Monday - Friday: 09:00-16:30 and Saturday: 09:00-13:00.

Duration: January 30 to July 30, 2019.

Address: Byzantine Museum and Art Gallery, Archbishop Makarios III Foundation, Archbishop Kyprianos Square (next to the Holy Archbishopric of Cyprus and the cathedral of Saint John the Theologian), 21269, 1505 Nicosia. Tel.: 22430008, Fax: 22430667.

www.makariosfoundation.org.cy 

201901.jpg